Benxi
(Mae Sa - Kog Ma Biosphere Reserve)
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า
พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere reserve) คือ พื้นที่สงวนซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งบนบกและชายฝั่งที่ได้รับการยอมรับโดยนานาประเทศ ภายใต้ขอบข่ายของโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑล ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์ เป็นที่สงวนความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งที่ให้ทักษะและคุณค่าของมนุษย์ เป็นต้นแบบในการจัดการพื้นที่และการพัฒนาที่ยั่งยืน
พื้นที่สงวนชีวมณฑลไม่เป็นเพียงพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพเท่านั้น แต่ต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินการศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเหมาะสมด้วย

เกี่ยวกับองค์กร

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

พื้นที่อื่นๆ นอกจาก

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

บทบาท

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

โครงการที่ดูแล

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

กิจกรรม

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

ติดต่อสอบถาม

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า
Watch Awesome Video of
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า Mae Sa - Kog Ma
Man and the Biosphere Programme (MAB)
โครงการมนุษย์และชีวมณฑล
เป็นโครงที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) จากวิสัยทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ที่มารวมตัวกันภายใต้กรอบของ UNESCO ที่มองเห็นว่า ต้องมีความร่วมมือกันทางด้านมนุษย์และชีวมณฑลเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการจัดการและสงวนรักษาทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดยโครงการมนุษย์และชีวมณฑลมีลักษณะการดำเนินงานเป็นโครงการวิจัยและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานของงานด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากร และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2559 มีพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกจำนวน 669 แห่ง กระจายอยู่ใน 120 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา (ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2519)

ตั้งอยู่ตำบลสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นแ ...

2. พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ (ประกาศเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520)

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมื ...

3. พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จังหวัดลำปาง (ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2520)

ตั้งอยู่ที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นป ...

4. พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง (ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2540)

ตั้งอยู่ที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบนิเวศแบบป่ ...