Benxi
(Mae Sa - Kog Ma Biosphere Reserve)
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า
พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere reserve) คือ พื้นที่สงวนซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งบนบกและชายฝั่งที่ได้รับการยอมรับโดยนานาประเทศ ภายใต้ขอบข่ายของโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑล ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์ เป็นที่สงวนความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งที่ให้ทักษะและคุณค่าของมนุษย์ เป็นต้นแบบในการจัดการพื้นที่และการพัฒนาที่ยั่งยืน
พื้นที่สงวนชีวมณฑลไม่เป็นเพียงพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพเท่านั้น แต่ต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินการศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเหมาะสมด้วย

มนุษย์และชีวมณฑล

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

พื้นที่สงวนชีวมณฑล

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

ผลการดำเนินการ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

จุลสาร

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

คลังภาพ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

บล็อก

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า
รับชมวิดีโอที่น่าสนใจของ
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา คอกม้า
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053-216790
เกี่ยวกับเรา
โครงการมนุษย์และชีวมณฑลก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 จากวิสัยทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ที่มารวมตัวกันภายใต้กรอบของ UNESCO ที่มองเห็นว่าจะต้องมีความร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและสามารถอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน