Benxi
ผลการดำเนินการ 2559

โครงการสำรวจลุ่มน้ำแม่สาในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า


หลักการและเหตุผล

           เนื่องด้วยโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เป็นโครงการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2๕๑๔ โครงการมนุษย์และชีวมณฑล เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่รวมไปถึงการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบทบาทของพื้นที่ชีวมณฑลแบ่งออกเป็น 3 บทบาทได้แก่ บทบาทด้านการอนุรักษ์ (เป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) บทบาทด้านการพัฒนา (เป็นการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ต่อทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจในชุมชน) และบทบาทด้านงานวิชาการ (เป็นการให้การศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ)

          โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ในพื้นที่ของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมรฑลแม่สา – คอกม้าพบว่าในมีระบบนิเวศน์ทางน้ำที่สำคัญอยู่ในพื้นที่คือ ลุ่มน้ำแม่สา

วัตถุประสงค์

 1.           1. เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและรัฐวิสากิจของชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

          2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากกการสำรวจนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน

          3. เพื่อให้หารลงภาคสนามมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

         เป้าหมายเชิงคุณภาพ     มีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑล เพื่อนำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

วิธีการดำเนินงาน

 1. 1. วางแผนแบ่งงาน
 2. 2. .ลงสำรวจข้อมูลในแต่ละชุมชน
 3. 3.นำข้อมูลที่ได้จากการลงสำรวจมาสร้างเป็นฐานข้อมูลของโครงการ
 4. 4.นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้แต่ละชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ได้รับข้อมูลพื้นฐานครบทุกชุมชน

          2.ชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า


หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เป็นโครงการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2๕๑๔ โครงการมนุษย์และชีวมณฑล เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่รวมไปถึงการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบทบาทของพื้นที่ชีวมณฑลแบ่งออกเป็น 3 บทบาทได้แก่ บทบาทด้านการอนุรักษ์ (เป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) บทบาทด้านการพัฒนา (เป็นการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ต่อทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจในชุมชน) และบทบาทด้านงานวิชาการ (เป็นการให้การศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ)

          โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นสงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่นั้นๆ ส่งผลให้โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน เศรษฐกิจภายในชุมชน และศักยภาพของแต่ละชุมชนในพื้นที่นั้นๆ โดยจะนำข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยขอบเขตของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่ริม โดยมี 14 ตำบล และ 62 หมู่บ้าน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามของแต่ละชุมชน มาสร้างเป็นฐานข้อมูลของโครงการ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในอนาคตหรือสามารถนำเอาข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

  1.           1. เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและรัฐวิสากิจของชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

            2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากกการสำรวจนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน

            3. เพื่อให้หารลงภาคสนามมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

          เป้าหมายเชิงคุณภาพ     มีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑล เพื่อนำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

วิธีการดำเนินงาน

 1. 1.วางแผนแบ่งงาน

  2.ลงสำรวจข้อมูลในแต่ละชุมชน

  3.นำข้อมูลที่ได้จากการลงสำรวจมาสร้างเป็นฐานข้อมูลของโครงการ

  4.นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้แต่ละชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ได้รับข้อมูลพื้นฐานครบทุกชุมชน

          2.ชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า “MAB NEWS”


หลักการและเหตุผล

           ด้วยสำนักงานพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า มีการวางแผนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกและหวงแหนเบื้องต้น ให้กับผู้คนภายในพื้นที่  ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และโดยรอบขณะนี้ยังไม่ทราบ และเข้าใจถึงความหมายของคำว่า พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า รวมไปถึงข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่นี้แห่งนี้ อาทิ ข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่เป็นต้น

            ดังนั้น สำนักงานพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จึงเล็งเห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์โดยการจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และโดยรอบ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำตระหนักมากยิ่งขึ้นต่อทรัพยากรในพื้นที่

           อีกทั้ง การสื่อสารต่อประชาชนทางด้านวิทยุ เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว และทั่วถึงผู้คนในพื้นที่และโดยรอบ

วัตถุประสงค์

                    1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ให้ทั่วถึงประชาชนในพื้นที่และโดยรอบ

                    2.เพื่อสร้างความเข้าใจและมีจิตสำนึกหวงแหนของประชาชน เกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

          เน้นให้ประชาชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า รับรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ให้มากที่สุด

วิธีการดำเนินงาน

          - เริ่มต้นเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำรายการ “MAB NEWS”ล่วงหน้าก่อนการจัดรายการจริงประมาณ 1 เดือน ทางสถานีวิทยุ

            - ดำเนินการจัดรายการวิทยุ โดยการจัด เดือนละ 2 ครั้ง ประจำทุกวัน

            - ในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการจัดรายการวิทยุ จะมีการเผยแพร่สารคดีวิทยุสั้นเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า โดยระยะเวลาของสารคดีวิทยุไม่เกิน 2 นาที

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชานชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง รวมไปถึงการทำให้ผู้คนในพื้นที่และโดยรอบมีจิตสำนึกหวงแหน ถึงสิ่งที่มีอยู่ภายในพื้นที่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่