Benxi

โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่มงานปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

หลักการและเหตุผล

          บ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5  ตำบลโป่งแยง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านคนไทยพื้นเมืองเหนือขนาดเล็กตั้งอยู่ในหุบเขาห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 36 กิโลเมตร มีประชากรจำนวน 127 หลังคาเรือน รวม 463 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ ปลูกพริกหวาน ไม้ตัดดอก ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง หมู่บ้านมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสูง ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านฟ้ามุ่ย เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีการส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงเกือบทุกหลังคาเรือน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย กลุ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกลุ่มหัตถกรรมปั้นดินญี่ปุ่นเป็นกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย รวมถึงกลุ่ม Home stay กลุ่มนวดแผนโบราณ รวมถึงกลุ่มการเกษตรในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มระยะเวลาการทำกิจกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวให้อยู่ในหมู่บ้านให้นานขึ้น และขยายกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มากขึ้น

          โครงการการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนวัตกรรมชุมชนบ้านปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของชุมชนด้านการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงรองรับการกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองเชียงใหม่สู่ชุมชนรอบนอก และจะเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ในชุมชนกระจายสู่ชาวบ้านในพื้นที่ และนำมาสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการจะทำให้ชุมชนมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนวัตกรรมชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างระบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน และสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ดูงานในการจัดประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 11 (11th Southeast Asian Biosphere Reserve Network ; SeaBRnet) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเผยแพร่การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวขนาดเล็กโดยชุมชนให้มีชื่อเสียงในระดับสากลได้ รวมถึงตอบสนองการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) ที่พื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกต้องปฏิบัติได้

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนด้านการท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมทักษะการปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยให้กระจายแพร่หลายมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมกลุ่มงานปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์การปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการต่อยอดให้เกิดกิจกรรมและสินค้าใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นและเป็นการขยายเครือข่ายของกลุ่มงานปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและโครงการอื่นๆของชุมชนในอนาคต

วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อแนะนำพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า และโครงการการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนวัตกรรมชุมชนบ้านปงไคร้ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับทราบ

          2.2 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทักษะการปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยให้กระจายแพร่หลายและขยายเครือข่ายกลุ่ม งานปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย

          2.3 เพื่อให้เกิดกิจกรรมและสินค้าใหม่ เป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนด้านการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

         สมาชิกกลุ่มงานปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในชุมชน จำนวน 20 คน

วิธีการดำเนินงาน

              จัดการฝึกอบรมทักษะการปั้นดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน

รายละเอียดการดำเนินงาน

เนื้อหาวิชาการฝึกอบรม รวมจำนวน 16 ชั่วโมง 30 นาที

 1. แนะนำพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้าและโครงการการพัฒนา 1 ชั่วโมง

    ระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนวัตกรรมชุมชนบ้านปงไคร้                           

 1. ความสำคัญของกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง 1 ชั่วโมง
 2. วิธีการปั้นดินญี่ปุ่นและตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ 1 ชั่วโมง
 3. ฝึกปฏิบัติทักษะการปั้นดินญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ชั่วโมง 30 นาที
 4. ฝึกปฏิบัติการปั้นกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย 5 ชั่วโมง 30 นาที
 5. ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะสื่อผสม           1 ชั่วโมง 30 นาที
 6. แนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปั้นกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยให้กับ 1 ชั่วโมง 30 นาที

    นักท่องเที่ยว                                                                    

 1. แนวทางรูปแบบการบรรจุหีบห่อและการสื่อความหมาย 1 ชั่วโมง 30 นาที

    เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์                                                    

 1. ระดมความคิดเห็น เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมและสินค้าเพื่อพัฒนา 2 ชั่วโมง

    การท่องเที่ยว                                                                   

          คณะวิทยากร

 1. วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน 2 วัน ระหว่างเดือนเมษายน สิงหาคม 2561

สถานที่ดำเนินการ

โรงแรม รีสอร์ท หรือที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่