Benxi
พื้นที่สงวนชีวมณฑลต่างๆในประเทศไทย

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า (Mae Sa - Kog Ma Biosphere Reserve)

ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วนของอุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง 

มีลุ่มน้ำที่สำคัญคือ คือลุ่มน้ำแม่สา ลุ่มน้ำห้วยคอกม้า และลุ่มน้ำสะเมิง 

มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและวิจัยทางด้านลุ่มน้ำและอุทกวิทยา และเป็นต้นแบบของการจัดการลุ่มน้ำของประเทศไทย โดยการนำระบบการจัดการลุ่มน้ำแบบผสมผสานมาใช้เป็นพื้นที่นำร่องที่แรกของประเทศไทย ภายใต้โครงการ Mae Sa Integrated Watershed Management โดยงบประมาณของ FAO และ UNDP ในปี 2516

มีเนื้อที่รวม 358,537.50 ไร่ (57,366 แฮกแตร์)
แบ่งเป็นพื้นที่เขตแกนกลาง (Core areas) จำนวน 74,731.25 ไร่ (11,957 แฮกแตร์: 21 %)
พื้นที่เขตกันชน (Buffer zones) 185,487.50 ไร่ (29,678 แฮกแตร์: 52 %)
และพื้นที่เขตรอบนอก (Transition areas) 98,318.75 ไร่ (15,731 แฮกแตร์: 27 %)
พื้นที่สงวนชีวมณฑลจำนวน ๔ แห่ง
พื้นที่สงวนชีวมณฑลจำนวน ๔ แห่ง
ปัจจุบันในปี 2559 มีพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกจำนวน 669 แห่ง กระจายอยู่ใน 120 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
1. พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา (ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2519)

ตั้งอยู่ตำบลสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล ...

2. พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ (ประกาศเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520)

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิ ...

3. พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จังหวัดลำปาง (ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2520)

ตั้งอยู่ที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นป่าไม้สักธรรมชาติที่เป็นแหล่งพันธุกรรมที ...

4. พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง (ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2540)

ตั้งอยู่ที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบนิเวศแบบป่าชายเลน เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการร ...