Benxi
แนวความคิดตราสัญลักษณ์

ทิวเขาจำนวน 3 กลุ่ม

แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เป็นป่าใหญ่ใกล้เมืองที่ครบคลุมพื้นที่ 3 อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติออบขานและอุทยานแห่งชาติขุนขาน เป็นแหล่งบริการทางระบบนิเวศที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพอยู่ท่ามกลางขุนเขาเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียว

ดอกรวงผึ้ง

เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ ป่าดิบเขา ถือเป็นตัวแทนของพ้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นแนวแหล่งศึกษาทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย

สายน้ำ

แสดงถึง การเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญ เป็นพื้นที่นำร่องในการนำหลักการจัดการลุ่มน้ำแบบผสมผสานมาใช้ และเป็นแหล่งศึกษาองค์ความรู้ด้านการจัดการลุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศ