Benxi
อาสาสมัคร (Volunteer)

       อาสาสมัครมีบทบาทในในการส่งเสริมงานอาสาสมัครและมีเป้าหมายการสร้างระบบบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรรับอาสาสมัครในภาคส่วนต่างๆ อันมุ่งไปสู่การแก้ไขและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  เพื่อทำหน้าที่ประสานงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส่งเสริมการเป็นอาสาสมัคร รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม  

       นอกจากนั้นบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความรู้และความเข้าใจต่อสังคมเกี่ยวกับงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาความสามารถ ผ่านช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ตัวอย่าง และคุณค่าของงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญของงานอาสาสมัครและออกมาเป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครในประเทศไทย

Volunteer

แบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครนักอนุรักษ์