Benxi
กล้วยไม้ให้ชีวิต

รายละเอียดโครงการ

บ้านปงไคร้ เป็นหมู่บ้านคนไทยพื้นเมืองเหนือขนาดเล็กตั้งอยู่ในหุบเขาห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ หมู่บ้านมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสูง ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านฟ้ามุ่ย เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีการส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงเกือบทุกหลังคาเรือน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย กลุ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกลุ่มการเกษตรในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มระยะเวลาการทำกิจกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวให้อยู่ในหมู่บ้านให้นานขึ้น และขยายกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มากขึ้น

โครงการกล้วยไม้ให้ชีวิตมีเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ได้และเพื่อระดมความคิดจากกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ถึงแนวทางในการจัดการการพัฒนาศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ของชุมชน ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินการ

ศักยภาพ
กลุ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยมีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้
เพิ่มความหลากหลาย
เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
สามารถพัฒนาศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้ ให้เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยได้

ติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ