Benxi
ระบบการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนำระบบการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES)

รายงานผลปฎิบัติการ

หลักการและเหตุผล

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้าได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเมื่อปี2520 นับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศป่าดิบเขา  ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและวิจัยทางด้านลุ่มน้ำและอุทกวิทยา และเป็นต้นแบบของการจัดการลุ่มน้ำของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่า มนุษย์สามารถใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ตามกรอบแนวทางของแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) ที่พื้นที่ชีวมณฑลทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มุ่งเน้นให้พื้นที่สงวนชีวมณฑลได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งนิเวศบริการรวมถึงการผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามกลไกที่คล้ายคลึงกับกลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) และสนับสนุนให้ดำเนินโครงการ เพื่อการป้องกันจัดการและส่งเสริมชนิดพันธุ์และสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนบทบาทของนิเวศบริการในพื้นที่สงวนชีวมณฑล ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลิมา เห็นสมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนำระบบการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศมาใช้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการและชุมชน ในพื้นที่ และนำกลไกการจ่ายค่าตอบแทนบริการทางระบบนิเวศมาสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้า ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่

         2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดเรื่องกลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่

    2.3 เพื่อระดมความคิดจากผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ หาแนวทางสร้างข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมการจ่ายค่าตอบแทนบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

ผู้ประกอบการและตัวแทนชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้า จำนวน40 คน

วิธีการดำเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้าและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวคิดเรื่องกลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางสร้างข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีเนื้อหาในการประชุมเชิงปฎิบัติการดังนี้

1. แนะนำพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

 

30 นาที

2. แนวคิดเรื่องกลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) และกรณีศึกษาในพื้นที่ต่างๆ  

 

2 ชั่วโมง 30 นาที

3. ระดมความคิดจากผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ หาแนวทางสร้างข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมการจ่ายค่าตอบแทนบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่

 

 

3 ชั่วโมง 30 นาที

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สถานที่ดำเนินการ

คีรีธารา บูติค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่