Benxi
ครั้งที่ 1/2561

โครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ ครั้งที่ 1/2561

รายงานผลปฎิบัติการ

หลักการและเหตุผล

           พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเมื่อปี 2520 นับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศป่าดิบเขาที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและวิจัยทางด้านลุ่มน้ำและอุทกวิทยา และเป็นต้นแบบของการจัดการลุ่มน้ำของประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่า มนุษย์สามารถใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำกับดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่สงวนชีวมณฑล รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดยเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนจังหวัด และองค์กรเอกชนต่างๆ

           ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า เป็นไปตามกรอบแนวทาง ของแผนปฎิบัติการลิมา (Lima Action Plan) ที่พื้นที่ชีวมณฑลทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเห็นควรจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และ    ชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำกับดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน โครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พื้นที่สงวนชีวมณฑลต่อไป

วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ให้คณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบ

          2.2 เพื่อรับฟังคำแนะนำในการดำเนินงานโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล
แม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่สงวนชีวมณฑล

          2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนจังหวัด และองค์กรเอกชนต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

         คณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 36 คน

วิธีการดำเนินงาน

                    จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังคำแนะนำในการดำเนินงานโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่สงวนชีวมณฑล

เนื้อหาวิชาการประชุม

เนื้อหาวิชาการประชุม รวมจำนวน 6ชั่วโมง 30 นาที

1. แนะนำพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

 

1 ชั่วโมง

2. ยุทธศาสตร์โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พ.ศ. 2558 – 2568

และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan)

 

1 ชั่วโมง

3. ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐

 

1 ชั่วโมง

4. การเตรียมความพร้อม ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Biosphere Reserve

Network : SeaBRnet) ครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ. 2561              

ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

1 ชั่วโมง

5. รับฟังคำแนะนำในการดำเนินงานโครงการมนุษย์และชีวมณฑล  

ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่สงวนชีวมณฑล

 

2 ชั่วโมง

6. สรุปผลการประชุม

 

30 นาที

   
   
   
   
   
  

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ดำเนินการ

คีรีธารา บูติค รีสอร์ท  อ.เมือง จ.เชียงใหม่