Benxi
โครงการสร้างตราผลิตภัณฑ์

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างตราผลิตภัณฑ์พื้นที่สงวนชีวมณฑล (MAB Branding)

รายงานผลปฎิบัติการ

หลักการและเหตุผล

          พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเมื่อปี 2520 นับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศป่าดิบเขาที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและวิจัยทางด้านลุ่มน้ำและอุทกวิทยา และเป็นต้นแบบของการจัดการลุ่มน้ำของประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่า มนุษย์สามารถใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ตามกรอบแนวทางของแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) ที่พื้นที่ชีวมณฑลทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากภายนอกที่มีประสิทธิภาพ มีแหล่งทุนสนับสนุนที่เพียงพอและยั่งยืนสำหรับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลและเครือข่ายชีวมณฑล รวมถึงสนับสนุนให้ตราสัญลักษณ์ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกได้รับการเผยแพร่เสริมเข้ากับตราของพื้นที่สงวนชีวมณฑลท้องถิ่น และสนับสนุนให้มีการจัดทำตราสินค้าของพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกที่สอดคล้องกับแนวทางของแต่ละประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลิมา เห็นสมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์พื้นที่สงวนชีวมณฑล (MAB Branding) เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า และค้นหาสินค้าและบริการในพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้ใช้ตราสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และพัฒนาต่อยอดให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลอย่างยั่งยืนในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

         2.1 เพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ให้กับผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่

          2.2 เพื่อค้นหาสินค้าและบริการในพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้ใช้ตราสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

          2.3 เพื่อระดมความคิดและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างตราผลิตภัณฑ์พื้นที่สงวนชีวมณฑล
แม่สา – คอกม้า ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan)

กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า จำนวน 40 คน

วิธีการดำเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า และระดมความคิดในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างตราผลิตภัณฑ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) ประกอบด้วย

1. แนะนำพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

30 นาที

2. ความสำคัญของการสร้างตราสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลให้กับสินค้าและบริการ

1 ชั่วโมง

3. การคัดเลือกสินค้าและบริการในพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้ใช้ตราสัญลักษณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

1 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างตราผลิตภัณฑ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan)

3 ชั่วโมง 30 นาที

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 24 กันยายน 2561

สถานที่ดำเนินการ

บ้ายปลายดอย รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่